COVID-19 Döneminde Digital Alanda Çocukların
Güçlendirilmesi Tespit ve Öneriler- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı

Türkiye’de Koronavirüsün Eğitime Etkileri – Eğitim Reformu Girişimi

CORONA 19 PANDEMiSiNiN MEVSiMLiK GEZiCi

TARIM İŞÇiLERi VE ONLARIN ÇOCUKLARI ÜZERiNDEKi

ETKiSiNE YÖNELiK TÜRKiYE’DE YAPILAN

ÇALIŞMALAR VE ALINAN ÖNLEMLER- Kalkınma Atölyesi

TARIM İŞÇİLERİ

COVID-19 (KORONA) VİRÜS SALGINI SIRASINDA
AİLE, ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK
PSİKOSOSYAL ve

RUHSAL DESTEK REHBERİ – TÜRKİYE ÇOCUK

ve GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ