AYRIMCILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Çocuk hakları çalışmaları eşitlik, özgürlük ve barış çalışmalarıdır. Ancak haklarına erişen çocuklar eşit, özgür ve barış içerisinde yaşayabilirler. Bu yüzden de çocuk hakları çalışmalarının amacı her bir çocuğun sadece çocuk olmaktan kaynaklı sahip olduğu hak ve özgürlüklere eşit bir şekilde erişmesi böylece kendini gerçekleştirmesinin sağlanmasıdır.

Ayrımcılık ise bir kişi ya da gruba, diğer kişi ve gruplardan farklı ve eşitliğe aykırı muamele edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İnsan hakları açısından bakıldığında bu muamele birçok hak ihlalinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrımcılık insan hakları fikrinin temelini oluşturan “haklar ve onur bakımından eşit olarak doğmak” yaklaşımına aykırı olarak bir kişiyi ya da grubu ırkı, anadili, etnik kökeni, cinsiyet kimliği, dini inancı, felsefi düşünce vb. nedeniyle “doğrudan, dolaylı, açıkça ya da örtülü olarak, eşitliğe aykırı ya da eşitliği sağlamaktan kaçınan bir şekilde, onun bazı haklarını kullanmasını geciktirici, engelleyici ya da ortadan kaldırıcı muamele halidir.” Bu yüzden de temel hak ve özgürlüklerin kişi ve gruplar tarafından tam olarak kullanılmasının önündeki en önemli engellerden biri olan ayrımcılık uluslararası devlet toplulukları tarafından üretilen insan hakları belgelerinde yasaklanmıştır.

Ayrımcılık yasağı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin de temel ilkelerinden biridir. Sözleşmenin ikinci maddesi çocuğa yönelik ayrımcılık yasağını ele alır:

1. Taraf Devletler, bu Sözleşme’de yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana-babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.

2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayrıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemleri alırlar.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi de Türkiye’de çocukların yaşadıkları, her tarihsel dönemde değişebilen, artan, azalan ya da biçim değiştirebilen çocuğa yönelik ayrımcılığa dair hak ihlallerini görünür kılmak ve bu ihlalleri ortaya çıkaran tarihsel, toplumsal, ekonomik, politik sebeplere ışık tutmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler sürdürmektedir.

Türkiye’de Çocuğa Yönelik Ayrımcılık: Güncel Bir Değerlendirme Raporu

Çocuk hakları çalışmaları eşitlik, özgürlük ve barış çalışmalarıdır. Ancak haklarına erişen çocuklar eşit, özgür ve barış içerisinde yaşayabilirler. Bu yüzden…

Yunanistan ve Türkiye Sınırındaki Mültecilerin Durumuna İlişkin Gözlem ve Değerlendirme Raporu Yayınlandı

28.02.2021 Bu gözlem raporu, Avrupa’ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısında oluşturulan alanda bekleyen ve merkeze bağlı Doyran köyü, Uzunköprü ilçesine…